Zamknij okno Drukuj dokument

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. "Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 tj. ze zm.) w formie: tymczasowego schronienia w noclegowni, tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych, tymczasowego schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami, tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni. "

Janowiec Wielkopolski dnia 29 października 2018 r

znak: MGOPS.271.  2   .2018.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

NIP:  562-17-13-940

Działając na podstawie :

-  art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r, poz. 1986) ,

- Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego - Kierownika Urzędu z dnia 10 października 2016r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

Gmina Janowiec Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia).

Opis przedmiotu zamówienia :

1.      Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 tj. ze zm.) w formie :

1)      tymczasowego schronienia w noclegowni,

2)      tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych,

3)      tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami,  

4)      tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni.

2.      Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni lub ogrzewalni , a także na podstawie  decyzji administracyjnej o udzieleniu schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla bezdomnych z usługami  którą  wydaje Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
Decyzja administracyjna wydawana w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 ze zm.), po uprzednim spełnieniu wymogów określonych ustawą o pomocy społecznej.

3.      Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

4.      Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 tj. ze zm.)  w każdej z wymiennych w niniejszym zapytaniu form uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego  w tym zakresie.  

5.      Rozliczenie za świadczone usługi przez Oferenta następować będzie co miesiąc w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII roku 2019r, za który rozliczenie następować będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

6.      Z wybranym oferentem Gmina podpisze porozumienie określające prawa i obowiązki stron porozumienia, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w roku 2019, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

7.      Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających  tymczasowego schronienia - prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

8.      Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896).

9.      Zamawiający zastrzega, że w roku 2019r na zadanie określone w pkt. 1 zamierza przeznaczyć kwotę 31.600 zł. (słownie : trzydzieścijedensześćsetzłotych).

10.  Zamawiający wymaga złożenia  ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, tymczasowego miejsca w schronisku dla osób z usługami oraz miejsca w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności od zakresu świadczonych usług.

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosownie do zawartego porozumienia.

12.  Termin realizacji zadania: od dnia 01 stycznia 2019r do dnia 31 grudnia 2019r.

13.  Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.

14.  Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach :

a)      Załącznik Nr 1 - oferta na świadczenie usługi w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych,

b)      Załącznik Nr 2 - oferta na świadczenie usługi w formie tymczasowego schronienia w noclegowni ,

c)      Załącznik Nr 3 - oferta na świadczenie usługi w formie tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni,

d)      Załącznik Nr 4 - oferta na świadczenie usługi w formie tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami,

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

15.  Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, Nr 2 lub Nr 3, Nr4 do niniejszego zapytania można złożyć :

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@um-janowiecwlkp.pl

b)      drogą pocztową na adres: Gmina Janowiec Wielkopolski  ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski.

c)      osobiście w Sekretariacie UM Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski.

16.   Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2018r.

17.  Kryterium wyboru ofert stanowić będzie cena oferowanej usługi.  

18.  Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do dnia 14 listopada  2018r.

19.  Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie :

Joanna Malak :  Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim , tel. (52) 3026068

20.  Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń w UM Janowiec Wielkopolski, tablicy ogłoszeń MGOPS Janowiec Wielkopolski oraz na stronie internetowej pod adresem: www.janowiec.wlkp.bip.net.pl

21.  Zapytania składane przez oferentów w okresie do upływu terminu składania ofert zostaną upublicznione na stronie internetowej BIP pod adresem : www.janowiec.wlkp.bip.net.pl wraz z odpowiedzią na zadanie pytanie, po uprzedniej  anonimizacji podmiotu składającego zapytanie.

załączniki:

1.      Formularz oferty Załącznik Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3. Nr 4

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe MGOPS.271.2.2018 (3.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2018-10-29 11:28:44
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2018-10-29 11:34:43
Ostatnia zmiana:2018-10-29 11:34:46
Ilość wyświetleń:317