Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski”.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski".

 

I. Zamawiający

Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wielkopolski

  

II. Zadanie, którego dotyczy zlecenie:

"Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski"

Zadanie jest finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.
  2. Oferent powinien podać w ofercie :

- stawkę jednostkową wyrażoną w zł/Mg odrębnie dla usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia i odrębnie dla usługi transportu i unieszkodliwienia azbestu.

- określać planowaną wartość usługi ustaloną w formie iloczynu wyżej określonej stawki przez planowaną do unieszkodliwienia ilość azbestu (tj. stawka za demontaż, transport i unieszkodliwienie x planowana ilość azbestu + stawka za transport i unieszkodliwienie x planowana ilość azbestu.

Zapłata zostanie dokonana jedynie do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów.

 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania firma musi przygotować harmonogram realizacji zamówienia po ustaleniu z mieszkańcami oraz z Zamawiającym. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy niż do dnia 14.08.2014 r.

 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj. :

- nieruchomości na których dokonany będzie demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo -cementowych.

- nieruchomości z których będzie dokonany odbiór transport płyt azbestowo-cementowych.

 

Wyszczególnienie

Liczba

nieruchomości

 

Łączna powierzchnia pokrycia

dachowego/elewacji m2

 

Łączny szacunkowy ciężar azbestu

(Mg)

Demontaż,transport i unieszkodliwianie azbestu

9

3392

54,272

Transport i unieszkodliwianie azbestu

33

4611

 

73,776

RAZEM

42

8003

128,048

 

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia

     Wymagany termin wykonania zamówienia- do 14.08.2014 r.

 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
  2. Oferent powinien dołączyć:

- kopię decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki odpadami wydaną przez Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego;

- kopię decyzji na transport odpadów niebezpiecznych wydaną przez Starostę;

- kopię aktualnej umowy z odpowiednim składowiskiem uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest; Umowa powinna zawierać aktualne oświadczenie ze składowiska o gotowości przyjęcia odpadów od wykonawcy.  

- wykaz co najmniej 2 wykonanych przez Wykonawcę usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z kopią dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie   -załącznik nr 1;

- oświadczenie o posiadaniu: wystarczającego zaplecza finansowego, bazy transportowej, odpowiedniej ilości przeszkolonych pracowników oraz wykaz stosowanych środków ochrony osobistej pracowników;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.  Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP, REGON oraz być podpisana przez Wykonawcę.

 

 

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert.

 

  1. Oferta powinna być przesłana za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3,             88-430 Janowiec Wielkopolski do dnia 14 kwietnia 2014 r., do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Oferenta oraz tytuł zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski".

  

VII. Ocena ofert

 

  1. Ocena ofert zostanie dokonana dnia 15 kwietnia 2014 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.um-janowiecwlkp.plw zakładce Środowisko.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100 %.

6. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę jednostkową netto, podatek VAT oraz cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oddzielnie dla:

- demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz

- transportu i unieszkodliwienia azbestu.

 w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

 

VIII  Dodatkowe informacje

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim,

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu 52 30 23 034 wew. 42.

 

 

Załączniki do sporządzenia oferty:

1. Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 1 - wykaz wykonanych usług

Załączniki

Formularz ofertowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 1 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2014-04-02 11:21:07
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2014-04-02 11:24:37
Ostatnia zmiana:2016-02-22 14:26:53
Ilość wyświetleń:1188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij