Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe Dotyczące zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski”.

 

Janowiec Wielkopolski, dnia 15 maja 2012 r.

IN 041.2.2012

Zapytanie ofertowe
Dotyczące zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu
z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski".

  I. Zamawiający

Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

II. Zadanie którego dotyczy zlecenie:

"Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski"
Zadanie jest finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.
  2. Oferent powinien podać w ofercie cenę jednostkową za 1 tonę (Mg) azbestu dla:
  3. demontażu, transportu i unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo- cementowych
  4. transportu i unieszkodliwienia azbestu na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo- cementowych

Przed przystąpieniem do realizacji zadania firma musi przygotować harmonogram realizacji zamówienia po ustaleniu z mieszkańcami oraz z zamawiającym. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy niż do dnia 20.08.2012 r.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy nieruchomości, tj. :

- nieruchomości na których dokonany będzie demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo -cementowych.
- nieruchomości z których będzie dokonany odbiór transport płyt azbestowo-cementowych.

 

Wyszczególnienie

Liczba

nieruchomości

 

Łączna powierzchnia pokrycia

dachowego/elewacji m2

 

Łączny szacunkowy ciężar azbestu

(Mg)

Demontaż,transport i unieszkodliwianie azbestu

2

190

3,04

Transport i unieszkodliwianie azbestu

22

2344

37,51

RAZEM

24

 2534

40,55

 IV. Wymagany termin wykonania zamówienia

 Wymagany termin wykonania zamówienia- do 20.08.2012 r.

 V. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
  2. Oferent powinien dołączyć:

- kopię decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki odpadami wydaną przez Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego;
- kopię decyzji na transport odpadów niebezpiecznych wydaną przez Starostę;
- kopię aktualnej umowy z odpowiednim składowiskiem azbestu na składowanie azbestu; Umowa powinna zawierać aktualne oświadczenie ze składowiska o gotowości przyjęcia odpadów od wykonawcy.  
- wykaz co najmniej 2 wykonanych przez Wykonawcę usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z kopią dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie   -załącznik nr 1;
- oświadczenie o posiadaniu: wystarczającego zaplecza finansowego, bazy transportowej, odpowiedniej ilości przeszkolonych pracowników oraz wykaz stosowanych środków ochrony osobistej pracowników;
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywanej przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji.

3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP, REGON oraz być podpisana przez Wykonawcę.

  VI.  Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być przesłana za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski do dnia 25 maja 2012 r., do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Oferenta oraz tytuł zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski"

 VII. Ocena ofert

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 maja 2012 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.um-janowiecwlkp.plw zakładce Środowisko.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena - 100 %.
6. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę jednostkową netto, podatek VAT oraz cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oddzielnie dla:

- demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz
- transportu i unieszkodliwienia azbestu.

 w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 VIII  Dodatkowe informacje

 Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ,  
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu
52 30 23034 wew. 42.

 Załączniki do sporządzenia oferty:
1. Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 1 - wykaz wykonanych usług

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2012-05-15 14:52:33
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2012-05-15 14:58:27
Ostatnia zmiana:2016-02-22 14:28:09
Ilość wyświetleń:948

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij