Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXIX/266/05
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 30 grudnia 2005

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, 116, 124, 128 , art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495)


uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę                    16 356 118,-zł.       w tym:

         1) Dochody własne                         w kwocie            4 314 251,-zł.

         2) Subwencja ogólna                      w kwocie            7 295 130,-zł.

         3) Środki z funduszy strukturalnych

           i 10%  ze Skarbu Państwa na zadania inwestycyjne    

               w kwocie                                                        1 853 537,-zł.

         4) Dotacje na zadania zlecone                    w kwocie  2 499 500,-zł.

         5) Pozostałe dotacje § 2020, § 2440, § 2460w kwocie     393 700,-zł.

 

2. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  przedstawia załącznik nr 1.

 

§ 2.1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę                                                                        18 071 769,-zł.

w tym:

         1) Wydatki bieżące                          w kwocie         13 929 911,-zł.

         2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)  w kwocie          4 141 858,-zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

         1) Wynagrodzenia i pochodne           w kwocie           6 863 973,-zł.

        2)Dotacje przedmiotowe (zakład budżetowy) w kwocie     200 000,-zł.

         3) Obsługa długu publicznego              w kwocie              90 000,-zł.

         4) Dotacje                                       w kwocie            328 810,-zł.

3. Planowane wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

 

§ 3.1. Deficyt budżetowy w kwocie 1 715 651,- zł. zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 755 033,-zł oraz z kredytów w kwocie 960 618,-zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok przedstawia załącznik nr 3.

 

§ 4.1. Określa wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 4 141 858,-zł.

2. Wydatki na poszczególne programy i na lata następne określa załącznik nr 4.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 r. określa  załącznik nr 4a.

 

§ 5. Określa wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wraz z 10% udziałem Skarbu Państwa w kwocie 1 788 124,-zł.

 

§ 6.1. Określa plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

                   1) Przychody w kwocie                                1 994 594,- zł.

                   2) Wydatki w kwocie                                    1 994 594,-zł.

2. Plan, o którym mowa w punkcie 1 przedstawia załącznik nr 5.                         

 

§ 7.1. Określa plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej:

                  

1) Przychody w kwocie                                                       35 000,-zł.

2) Wydatki w kwocie                                                                         35 000,-zł.

2. Plan, o którym mowa w punkcie 1 przedstawia załącznik nr 6.

 

§ 8.1. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej              i innych zadań zleconych gminie ustawami.

               1) Dochody w kwocie                                       2 499 500,-zł.

                   2) Wydatki w kwocie                                       2 499 500,-zł.

2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w punkcie1 przedstawia załącznik nr 7.

 

 

§ 9. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych w kwocie 200 000,-zł.

 

§ 10. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 331 810,-zł.,  w tym dla:

1. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Laskowo                     201 610,-zł

2. Klubów sportowych (na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)            124 200,-zł.

3. Dla Fundacji Druga Szansa                                                 3 000,- zł.

4. Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola (Gniezno)                 2 000,-zł.

5. Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych                               1 000,-zł.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Spłat zobowiązań (pożyczki)                   na kwotę            158 560,-zł.

2. Zaciągania długu                                   do kwoty          1 715 651,-zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego

w ciągu roku niedoboru budżetowego (EFRR + 10% udział budżetu państwa w inwestycji) do kwoty                                    1 788 124,-zł.

4. Dokonania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami  obrębie działu,

5. Dokonania lokat krótkoterminowych miarę posiadania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

   (umowy wieloletnie) do kwoty                                      2 000 000,-zł.

 

§ 12. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 88 300,-zł.

 

§ 13. Określa się kwotę dochodów 71 000,-zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 71 000,-zł. wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 14. Prognozowane kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań określa załącznik nr 8.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                Czesław Langowski

Załączniki

c.d. Zał. nr 8 - Planowane spłaty zobowiązań na 2006 i lata następne (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Planowane zmiany do projektu budżetu (263.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROGNOZA DŁUGU DLA GMINY JANOWIEC WLKP NA 2006 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 i 2 - Dochody i wydatki za w 2006 r. (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2006 r. (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - Wieloletni plan zamierzeń inwestycyjnych na lata 2005-2008 (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4a - Zadania inwestycyjne na 2006 rok (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 - Plan finansowy GFOŚ NA 2006 R. (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 - Plan finansowy z zadań zleconych na 2006 rok (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 - Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim
Źródło informacji:Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Langowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 13:30:41
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 14:19:17
Ostatnia zmiana:2016-02-26 08:57:43
Ilość wyświetleń:1405

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij