Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Uchwała nr XX/188/04
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.: Dz.U z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę                           16 971 596,-zł.       

        w tym:

         1) Dochody własne                    w kwocie              4 352 517,-zł.

         2) Subwencja ogólna                 w kwocie              6 835 014,-zł.

         3) Środki z funduszy strukturalnych  i 10% udział  Skarbu Państwa  na zadania inwestycyjne      w kwocie              3 438 095,-zł.

         4) Dotacje na zadania zlecone    w kwocie              2 022 150,-zł.

         5) Pozostałe dotacje § 2020, §  2440, § 2460 ,   
w kwocie                 323 820,-zł.

 2. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę 18 865 182,-zł.

w tym:

                1) Wydatki bieżące        w kwocie            12 785 803,-zł.

                2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)        w kwocie              6 079 379,-zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

   1) Wynagrodzenia i pochodne w kwocie              6 538 103,-zł.

   2) Dotacje przedmiotowe (zakład budżetowy)      w kwocie                 200 000,-zł.

3) Dotacje pozostałe                 w kwocie                 289 945,-zł
 4) Obsługa długu publicznego w kwocie                 100 000,-zł.

3. Planowane wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

 § 3. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 1 893 586,- zł. zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 893 586,-zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 3.

 § 4. 1. Określa wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 6 079 379,-zł.

2. Wydatki na poszczególne programy i na lata następne określa załącznik Nr 4.

 § 5. Określa wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wraz z 10% udziałem Skarbu Państwa w kwocie 3 438 095,-zł.

 § 6. 1. Określa plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

 1) Przychody w kwocie                                                  2 224 479,-zł.

 2) Wydatki w kwocie                                                      2 222 479,-zł.

2. Plan, o którym mowa w ustępie 1, przedstawia załącznik Nr 5.                                     

§ 7. 1. Określa plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) Przychody w kwocie                                                       45 000,-zł.

2) Wydatki w kwocie                                                          45 000,-zł.

2. Plan, o którym mowa w ustępie 1, przedstawia załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

1) Dochody w kwocie                                                    2 022 150,-zł.

2) Wydatki w kwocie                                                     2 022 150,-zł.

2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustępie 1,  przedstawia załącznik Nr 7.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych w kwocie 200 000,-zł.

§ 10. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 289 945,-zł.,  w tym dla:

1. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Laskowo                                                                     199 145,-zł.

2. Klubów sportowych (na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)     90 000,-zł.

3.  Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych  800,-zł.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Spłat zobowiązań (pożyczki)  na kwotę       458 987,-zł.

2. Zaciągania długu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu  do kwoty        300 000,-zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego

    w ciągu roku niedoboru budżetowego

  (prefinansowanie EFRR, SPO-ROL,)                                                       do kwoty      3 336 444,-zł

4. Dokonania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

5. Dokonania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 78 858,-zł.

 § 13. Określa się kwotę dochodów 71 000,-zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 71 000,-zł. wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. Prognozowane kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań określa załącznik Nr 8.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Załączniki

c.d. Zał. nr 8 - Planowane spłaty zobowiązań na 2005 i lata następne (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - Plan dochodów na 2005 rok (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Plan wydatków na 2005 rok (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 r. (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 - Wieloletni plan zamierzeń inwestycyjnych 2004-2007 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 - Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 - Plan finansowy GFOŚ NA 2005 R. (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 - Plan finansowy z zadań zleconych na 2005 rok (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 - Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim
Źródło informacji:Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Langowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 13:22:47
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 13:35:45
Ostatnia zmiana:2016-02-26 08:57:30
Ilość wyświetleń:1421

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij