Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

I. Podmioty uprawnione:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Rodzaj zadania
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na:
1. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski;
2. organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

III. Realizacja zadania
Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:
1) zorganizowane formy szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz lekkoatletyki;
2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;
3) udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;
4) zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;
5) zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
6) promocję osiągnięć sportowych miasta.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) realizacja zadania winna nastąpić w okresie od 02.01.2007 do 31.12.2007 roku;
2) zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się, w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu.

V. Wysokość środków publicznych:
1) wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 101.900,- zł.;
2) kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2006 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 101.900,- zł.

VI. Termin i warunki składania ofert:
1) oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 22 stycznia 2007 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;
2) ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);
3) oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
4) druki oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim (pok. Nr 5).

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;
2) wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;
b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;
c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;
d) osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;
e) ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;
f) posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;
g) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;
3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert;
4) informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:
1) zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów;
2) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana
w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;
3) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;
4) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IX. Postanowienia końcowe:
1) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;
2) dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;
3) dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
4) w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Informacje dodatkowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Zastępca Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, Jadwiga Chojnowska.

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 14:53:54
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 15:02:23
Ostatnia zmiana:2016-02-19 10:21:20
Ilość wyświetleń:987

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij