Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873,z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1230, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155,poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

I. Podmioty uprawnione:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Rodzaj zadania:

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Janowiec Wielkopolski, aktywizacji i integracji młodzieży wiejskiej, prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na wsi.

III. Realizacja zadania:

Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

1) szkolenia w zorganizowanej formie dla dzieci, młodzieży w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz lekkoatletyki;

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;

3) udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

4) zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;

5) zabezpieczenie kadry szkoleniowej; promocję osiągnięć sportowych.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1) realizacja zadania winna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2006 roku.

2) zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się, w zawartej za zwycięzcą konkursu, umowie.

V. Wysokość środków publicznych:


1) wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 2.000,00 zł.;

2) kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

VI. Termin i warunki składania ofert:

1) oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 22 października 2006 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;

2) ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 193, poz. 1891);

3) oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

4) druki oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim (pok. Nr 5).

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:


1) zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;

2) wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:

a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;

b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;

c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;

d) osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;

e) ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;

f) posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;

g) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert;

4) informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1) zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz innych właściwych przepisów;

2) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;

3) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizacje oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;

4) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IX. Postanowienia końcowe:

1) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;

2) dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;

3) dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;

4) w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inna wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Informacje dodatkowe

1) Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Zastępca Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, Jadwiga Chojnowska.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 14:46:39
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 15:02:23
Ostatnia zmiana:2016-02-19 10:22:01
Ilość wyświetleń:1014
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij