Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1230, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249,
poz. 2104)

 

 

 

I. Podmioty uprawnione:

 

            W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

II. Rodzaj zadania:

 

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

 

 

III. Realizacja zadania:

 

Zadanie będzie polegało w szczególności na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

1)      realizacja zadania winna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy  do 14 maja 2006 roku;

2)      zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu.

 

 

V. Wysokość środków publicznych:

 

1)      wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 14.400,00 zł.;

2)      kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2005 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 14.125,00 zł.

 

VI. Termin i warunki składania ofert:

 

1)       oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 24 kwietnia 2006 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;

2)       ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);

3)       oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

4)       druki oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim (pok. Nr 5).

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

1)      zwycięzcą konkursu zostanie oferta najlepiej służąca realizacji zadania;

2)      wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:

a)      celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;

b)      posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;

c)       zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;

d)      osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;

e)      ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;

f)        posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;

g)      rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;

3)      ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert;

4)      informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

 

1)       zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz innych właściwych przepisów;

2)       wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;

3)       Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji;

4)       Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

1)       szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;

2)       dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;

3)       dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;

4)       w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inna wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

X. Informacje dodatkowe

 

1)       Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.bip.um-janowiecwlkp.pl.

2)       Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Zastępca Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, Jadwiga Chojnowska.

                                                                                             

                                                                       Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                                  /-/ Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2007-12-17 14:45:48
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2007-12-30 15:02:23
Ostatnia zmiana:2016-02-19 10:22:17
Ilość wyświetleń:1043
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij