Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie uposzechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w 2019 roku

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia

 

 

 

                Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) i uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 71, poz. 511) zmienionej uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 133, poz. 1146) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

I. Podmioty uprawnione:

                W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

 

II. Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadań, które polegają na:

  1. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski;
  2. organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

 

III. Realizacja zadania

Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

1)       zorganizowane formy szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, lekkoatletyki oraz innych sportów zgodnie z zainteresowaniem;

2)       organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;

3)       promocję zdrowia w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;

4)       udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

5)       zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;

6)       zabezpieczenie kadry szkoleniowej;

7)       promocję osiągnięć sportowych miasta;

8)       promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1)       realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku;

2)       zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej ze zwycięzcami konkursu.

 

V. Wysokość środków publicznych:

1)       wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania w 2019 roku wynosi 185 000,00 zł;

2)       kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2018 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 163 000,00 zł.

 

VI. Termin i warunki składania ofert:

1)       oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 27 grudnia 2018 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;

2)       ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytków Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

3)       oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1)       zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;

2)       do oferty należy dołączyć statut klubu i odpis z KRS lub innego rejestru zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania oferty;

3)       wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:

a)       celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;

b)       posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;

c)       zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;

d)       osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;

e)       ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;

f)        posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;

g)       rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;

4)       ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od otwarcia ofert;

5)       informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1)        zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu oraz innych właściwych przepisów;

2)        wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę oraz musi przedstawić poprawiony kosztorys;

3)        Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;

4)        Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IX. Postanowienia końcowe:

1)        szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;

2)        dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;

3)        dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;

4)        w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

X. Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Adrianna Wrzesińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

 

 

Burmistrza Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka

 

 

Janowiec Wielkopolski, dnia 6 grudnia 2018 roku

Załączniki

Oferta (205.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nabór członków komisji (16.1kB) Zapisz dokument  
Formularz zgłoszeniowy (344.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adrianna Wrzesińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrianna Wrzesińska
Data wprowadzenia:2018-12-06 12:03:56
Opublikował:Adrianna Wrzesińska
Data publikacji:2018-12-06 12:13:08
Ostatnia zmiana:2018-12-06 12:13:28
Ilość wyświetleń:201
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij