Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw wymiaru podatków

OR.2110.1.2017                                                                      Janowiec Wielkopolski, 22 lutego 2017 r.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

II. Stanowisko urzędnicze: referent do spraw wymiaru podatków

III. Wymiar etatu: 1 etat

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

a) Niezbędne kwalifikacje, które powinien spełniać kandydat:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe, preferowane  z ekonomii,  administracji;
5) znajomość przepisów zawiązanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: przepisów ustawy ordynacja podatkowa, oraz przepisów  obowiązujących w sferze wymiaru podatków i opłat lokalnych i egzekucji administracyjnej, ustawy o finansach publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej,  ustawy o samorządzie gminnym i zasad funkcjonowania samorządu gminnego, znajomość procedur postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw;
6) znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
7) znajomość programów z zakresu arkusza kalkulacyjnego i doświadczenia w obsłudze baz danych, (Word, Excel);

b) dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień podatkowych, praktyczna znajomość prowadzenia postępowania podatkowego i administracyjnego;
2) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku;
3) udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
4) przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań na stanowisku,
5) obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
6) umiejętność  sprawnego komunikowania się w pracy w zespole.

V. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będącym przedmiotem naboru będzie należało:

1) Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości z terenu wiejskiego, podatku rolnego i leśnego - osoby prawne i osoby fizyczne, a w szczególności:
a) przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych,
b) wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od osób prawnych,
c) prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji i informacji podatkowych,
d) przygotowywanie projektów decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  oraz zmian wynikających z zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków lub oświadczeń podatników,
e) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów;
2) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu w/w podatków na wniosek zainteresowanych oraz uprawnionych osób trzecich;
3) dokonywanie zmian w zobowiązaniach podatkowych, wydawanie postanowień, decyzji korygujących wysokość zobowiązań;
4) weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków;
5) aktualizowanie bazy danych podatników;
6) opracowywanie projektów decyzji i postanowień stanowiących podstawę do udzielenia ustawowych ulg i zwolnień w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
7) terminowe i wyczerpujące rozpatrywanie skarg, wniosków składanych przez podatników;
8) rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do samorządowego kolegium odwoławczego oraz prowadzenia wymaganej korespondencji z tym organem;
9) przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości w zakresie ustalenia skutków udzielonych ulg, zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych od podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości;
10) podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych, analizowanie stanu zaległości i nadpłat podatkowych;
11) prowadzenie kontroli podatkowych;
12) rozliczanie inkasentów oraz kasjerów z zainkasowanych podatków i opłat lokalnych;
13) współpraca z kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń wypłacanych przez ten organ;
14) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych:
a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
b) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia wysokości kwoty należnej do zwrotu,
c) sporządzanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego,
d) wnioskowanie do wojewody o przyznanie środków na realizację zwrotu podatku akcyzowego,
e) rozliczanie przyznanej dotacji i składanie sprawozdań;
15) prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych, w tym w szczególności:
a) weryfikacja wniosków składanych przez podatników,
b) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji ws. pomocy de minimis i pomocy publicznej,
c) wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej,
d) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej;
16) wydawanie zaświadczeń: o wielkości użytków rolnych, o posiadaniu gospodarstwa, o uprawnieniach rolniczych, o pomocy de minimis oraz innych z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku pracy a będących w kompetencji Referatu oraz wydawanie postanowień o odmowie wydania zaświadczeń;
17) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania przez radę miejską stawek, ulg i zwolnień oraz sposobu poboru podatku rolnego;
18) sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu, sprawozdań z wykonania budżetu oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych;
19) wykonywanie czynności technicznych związanych z pieczętowaniem decyzji, kopertowaniem, adresowaniem, wypisywaniem zwrotek, sporządzaniem wykazu listów do wysyłki;
20) rzetelne i sprawne wykonywanie wszystkich czynności w ramach zastępstwa na stanowiskach pracy, w szczególności na stanowisku do spraw wymiaru podatków         i księgowości podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych.

VI. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
2) wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej;
3) wykonywanie pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolski w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku;
4) stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze budynku, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym;
5) pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką;
6) w budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
7) ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz brak windy;
8) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim;
9) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
10) praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami;
11) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

VII. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
1) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stanowisku do spraw kadr i obsługi rady miejskiej            w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  w Janowcu Wielkopolskim lub na stronie www.janowiec.wlkp.bip.net;
2) oświadczenia kandydata:
a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą o ochronie  danych osobowych,
b) stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy);
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata:
e) kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 
f) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
g) kserokopie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
4) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
   "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw wymiaru podatków" do dnia 6 marca 2017 r.  do godz. 10:00 - o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego w celu zawiadomienia o spełnieniu wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a.

Uwaga:

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
 /-/ Maciej Sobczak

Załączniki

ogłoszenie o naborze OR.2110.1.2017 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Maciejewski
Data wprowadzenia:2017-02-22 15:10:04
Opublikował:Łukasz Maciejewski
Data publikacji:2017-02-22 15:44:24
Ostatnia zmiana:2017-02-22 15:46:09
Ilość wyświetleń:1013

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij