Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw księgowości opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Janowiec Wielkopolski, 14 grudnia 2016 r.

OR.2110.3.2016 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.


I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

II. Stanowisko urzędnicze: do spraw księgowości opłat  zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

 III. Wymiar etatu: 1 etat

IV.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

a) Niezbędne kwalifikacje, które powinien spełniać kandydat:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe, preferowane z ekonomii, administracji;
5)  znajomość przepisów zawiązanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie:  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o finansach publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej, przepisów ustawy ordynacja podatkowa, ustroju samorządu gminnego, podstawowa znajomość procedur postępowania administracyjnego, polityki rachunkowości Urzędu, ustawy o pracownikach samorządowych oraz  instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin;
6) znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
7) znajomość programów z zakresu arkusza kalkulacyjnego i doświadczenia w obsłudze baz danych, (Word, Exsel);
8) obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
9) umiejętność  sprawnego komunikowania się w pracy w zespole;

 b)  dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:
1) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku;
2) udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
3) przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań na stanowisku,

V.  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będącym przedmiotem naboru będzie należało:
1. Prowadzenie ewidencji podmiotów i osób zobowiązanych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) sporządzanie rejestrów wymiarowych w okresach miesięcznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie ulg, zwolnień i umorzeń opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat zwrotów;
g) opracowywanie decyzji ustalających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
h) realizowanie postępowań zabezpieczających należności podatkowe gminy,
i) prowadzenie czynności egzekucyjnych dotyczących ściągania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym sporządzanie upomnień, tytułów wykonawczych i wykazu tytułów wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
j)  prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych w systemie elektronicznym rejestru gminnego wszystkich właścicieli   nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, wysyłanie, zbieranie i weryfikacja deklaracji będących podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami,

2. Prowadzenie postępowania w zakresie udzielania pomocy publicznej i sporządzanie sprawozdawczości.

3. Przygotowywanie danych niezbędnych do sprawozdawczości, w tym sporządzanie kwartalnych bilansów z wymiaru i poboru opłaty;

4. Współpraca z księgowością w zakresie ewidencjonowania i egzekucji opłat.

5. Egzekucja innych należności budżetowych, a w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych, najmu lokali i punktów gastronomicznych, sprzedaży działek, sprzedaży drewna.

6. Uczestnictwo w spisach z natury.

7. Opracowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego organizujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.

8. Współudział w przygotowaniu  i prowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania publicznego polegającego na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

9. Udział w kontroli której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

10.  Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a w tym:
- realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami przez właścicieli nieruchomości,
- funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

11. Realizacja zadań gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
- objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy  systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
- prowadzenie monitoringu w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów w gminy;
- udostępnianie na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wynikające z katalogu zadań gmin określonych w ustawie;
- dokonywanie, według wskazań wynikających z ustawy, corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym sprawozdań budżetowych.

13. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

14. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.

15. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdanych kwartalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, składnych na podstawie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach.

16. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej    potrzeby związanej  z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

17. Udzielanie informacji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.

18. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo Urzędu.


VI. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
2) wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej;
3) wykonywanie pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolski               w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku;
4) stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym;
5) pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz    z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką;
6) w budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
7) ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz brak windy;
8) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim;
9) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
10) praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami;
11) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

VII. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
1) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stanowisku do spraw kadr i obsługi rady miejskiej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego              w Janowcu Wielkopolskim lub na stronie www.janowiec.wlkp.bip.net;
2) oświadczenia kandydata:
a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie   pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą o ochronie  danych osobowych,
b) stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy);
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata:
e) kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 
f) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe  (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
g) kserokopie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
4)  w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
   "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw księgowości opłat   za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do dnia 27 grudnia 2016 r.  do godz. 10:00 - o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego w celu zawiadomienia o spełnieniu wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.
Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
 /-/ Maciej Sobczak

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki

ogłoszenie o naborze OR.2110.3.2016 (188.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2016-12-14 15:07:38
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2016-12-14 15:14:23
Ostatnia zmiana:2016-12-14 15:14:28
Ilość wyświetleń:923

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij