Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw dowodów osobistych i działalności gospodarczej.

OR.210.1.2016            

                              
Janowiec Wielkopolski, 8 stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski


II. Stanowisko urzędnicze: do spraw dowodów osobistych i działalności gospodarczej.


III. Wymiar etatu: 1 etat


IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem


a) niezbędne, które powinien spełniać kandydat: 
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, 
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub ekonomiczne,
6) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,
7) znajomość przepisów z zakresu ustawy o dowodach osobistych i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową, ustroju samorządu gminnego, podstawowa znajomość procedur postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej, ustawy o dostępie do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin.
8) dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office (Word, Exsel),
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku;
b) dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:
1) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
2) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku,
3) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
4) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
5) rzetelność, dokładność i terminowość, oraz umiejętność sprawnego komunikowania się w pracy w zespole,
6) przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań  na stanowisku.


V. Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
   

1) w zakresie dowodów osobistych:
a) wykonywanie czynności, przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań z zakresu wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych,
b) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,
c) wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych, w zakresie posiadanego dostępu do rejestru Dowodów Osobistych,
d) wprowadzanie do rejestru PESEL danych w zakresie związanym z wydawaniem dowodów osobistych,
e) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
     2) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej(wpis do ewidencji, zmiany we wpisie do ewidencji, likwidacja działalności)
b) współudział w kontroli przedsiębiorców w zakresie określonym w ustawie Prawo działalności gospodarczej;
c) przyjmowanie wniosków o wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
d) wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych,
e)  współdziałanie z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym, ZUS w zakresie wykonywanych zadań,
f) udzielanie informacji na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze;
h) współdziałanie z przedsiębiorcami poprzez przekazywanie i udzielanie informacji; materiałów, ulotek, broszur w ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości.;
   3) spraw administracyjnych:
a)  prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznych,
b) współdziałania sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu pracy referatu,
c) zadania z zakresu promocji gminy, współorganizacji organizacji festynów i innych imprez z udziałem Gminy,
d)wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;
e) prowadzenie archiwum zakładowego,
f) wydawania z upoważnienia Kierownika USC odpisów aktów stanu cywilnego, i niektórych zaświadczeń zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

VI. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,
2) wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
3) wykonywanie pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku,
4) stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,
5) pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką,
6) w budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
7) ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz brak windy,
8) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim),
9) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
10) praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami,
11) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

VII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,

2) kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.


VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw dowodów osobistych i działalności gospodarczej" do dnia  19 stycznia 2016 r.  do godz. 13:00 - zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).
> Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 9:00.

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Ogłoszenie OR.210.1.2016 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2016-01-08 14:01:25
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2016-01-08 14:11:19
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:26:48
Ilość wyświetleń:1322

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij