Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

INFORMACJA DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

 

Janowiec Wielkopolski 2 października 2015 r

INFORMACJA DLA WYBORCY  NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Działając na podstawie art. 37a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  przekazuję informacje dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

1.      Właściwy  dla wyborcy  względu na miejsce stałego zamieszkania obwód głosowania zawiera Obwieszczenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 23 września 2015 r. zawierające informację o numerach i granicach obwodów głosowania i  siedzibach obwodowych komisji  wyborczych, w tym o  lokalach wyborczych dostosowanych  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października  2015 r.:

2.      Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

1)    adres lokalu wyborczego: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, JANOWIEC WIELKOPOLSKI

     siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Janowcu Wielkopolskim,

2)    adres lokalu wyborczego: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, JANOWIEC WIELKOPOLSKI

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 Janowcu Wielkopolskim,

3)    adres lokalu wyborczego: Szkoła Podstawowa Żerniki

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 Żernikach,

4)      adres lokalu wyborczego: Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek
ul. Gnieźnieńska 3a, JANOWIEC WIELKOPOLSKI

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 Janowcu Wielkopolskim,

5)      adres lokalu wyborczego: Zespół Szkół Niepublicznych (sala gimnastyczna)
ul. 3 Maja 30, JANOWIEC WIELKOPOLSKI

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 Janowcu Wielkopolskim,

6)      adres lokalu wyborczego: Budynek Gminy Janowiec Wielkopolski
Niepubliczna Szkoła Podstawowa, SARBINOWO DRUGIE 11

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 Sarbinowie Drugim

2.        Wyborca może zostać dopisana/y do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Janowiec Wielkopolski (właściwej ze względu na miejsce Pani/Pana stałego zamieszkania albo, w której czasowo Pani/Pan przebywa). Dopisanie do spisu wyborców możliwe jest pod warunkiem:

1)      złożenia w terminie do dnia 20 października 2015 r. pisemnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3,, pok. 16, nr tel. 52 30 23 034 wew. 45, nr faksu 52 30 23 020, czynne od poniedziałku do piątaku w godz. od 7.30 do 15.30;

                                         

2)   podania we wniosku następujących danych: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborów musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę, którego dotyczy i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do Urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym Urzędu).

Wniosek taki może zostać również przesłany do Urzędu w formie elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.        Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone w dniu 25 października 2015 r. w godzinach od 700 do 2100.

4.        Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach zawiera Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 909).

5.        Informacje o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 4  zawiera Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 4.

6.        Informacje o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr . zawiera Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 10.

7.        Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:

1)    głosowanie osobiste w lokalu wyborczym,

2)    głosowanie przez pełnomocnika (przeznaczone dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat),

3)    głosowanie korespondencyjne.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w:

1)   stałych obwodach głosowania utworzonych w gminach,

2)   odrębnych obwodach głosowania utworzonych w gminach w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy, społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich,

3)   obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Wyborca głosuje w lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania, w którym został ujęty w spisie wyborców, albo w dowolnym lokalu wyborczym - na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Udając się do lokalu wyborczego wyborca winien zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (np. dowód osobisty). Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może poma-gać w głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

8.        Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy sporządzić na właściwym formularzu i złożyć w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w terminie do dnia 16 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana
do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania, jak również kandydatów w danych wyborach. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w gminach, w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa, jak też osobistego głosowania
w lokalu wyborczym, jeżeli nie zagłosował jeszcze w jego imieniu pełnomocnik. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

9.        Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (znak: ZPOW-503-47/15).

10.    Szczegółowe informacje dotyczące udziału w wyborach wyborców niepełnosprawnych zawiera Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  5 sierpnia 2015 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (znak: ZPOW-503-44/15).

Wszelkie informacje dotyczące wyborów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Janowiec Wielkopolski - na stronie internetowej www.um-janowiecwlkp.pl oraz w internetowym portalu informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej - na stronie www.parlament2015.pkw.gov.pl.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2015-10-02 13:56:36
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2015-10-02 13:57:48
Ostatnia zmiana:2016-02-18 08:13:05
Ilość wyświetleń:613
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij