Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasowej w Referacie Finansowym

                                            Janowiec Wielkopolski, 25 maja 2015 r.

OR.210.1.2015

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       II.        Nazwa i adres jednostki:    Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

       II.    Stanowisko urzędnicze:     do spraw obsługi kasowej w Referacie Finansowym.

       III. Wymiar etatu: 1 etat

       IV.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

              a) niezbędne, które powinien spełniać kandydat:     

      1)         obywatelstwo polskie,

      2)         pełna zdolność do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,

      3)         brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,  

      4)         nieposzlakowana opinia,

      5)         wykształcenie co najmniej średnie z zakresu ekonomii, rachunkowości lub wyższe, 

      6)          co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,

      7)       znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, podstaw klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej, ustroju samorządu gminnego, podstawowa znajomość procedur postępowania administracyjnego, znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

      8)          umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office,

      9)          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku;

         b)  dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

      1)doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

      2) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku

      3) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

      4) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

5) rzetelność, dokładność i terminowość, oraz umiejętność sprawnego komunikowania się w pracy w zespole,

6) przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań  na stanowisku.

V. Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1)    obsługa kasowa wydatków budżetowych urzędu miejskiego i jednostek podległych;

2)    odprowadzanie przyjmowanych dochodów budżetowych w formie gotówkowej na rachunek bankowy;

3)    pobieranie na podstawie czeku gotówki z banku na sfinansowanie zobowiązań wynikających z faktur, rachunków oraz wynagrodzeń związanych z realizacja budżetu Gminy;

4)    prowadzenie ewidencji dokonywanych wpłat (dochody budżetowe) i wypłat (wydatki budżetowe) przy pomocy programu komputerowego "KASA";

5)    bieżące uzgadnianie obrotów, ustalanie sald, sprawdzanie gotówki,

6)    bieżące sporządzanie raportów dotyczących dochodów Gminy oraz wydatków jednostek organizacyjnych na koniec każdego dnia;

7)    należyte zabezpieczenie przenoszonej i przechowywanej gotówki, czeków, dowodów kasowych i druków ścisłego zarachowania;

8)     prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;

9)    obsługa kasowa M-G Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych w zakresie wypłat wynagrodzeń pracowników tego ośrodka oraz dokonywanie wypłat zasiłków w ramach zadania zleconego i zadań własnych gminy,

10) kompletowanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą,

11) właściwe zabezpieczenie gotówki w kasie w czasie godzin pracy i po jej zakończeniu,

12) prowadzenie ewidencji analitycznej (imiennej) przychodów z ZFŚS, a w szczególności:

a)    księgowanie przypisów należności ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych,

b)     księgowanie spłat ratalnych pożyczek mieszkaniowych,

c)    uzgadnianie sald z ewidencją syntetyczną ZFŚS,

d)    sporządzanie wezwań do zapłaty  z tytułu zaległości w spłacie pożyczek mieszkaniowych,

13) współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji w Referacie Finansowym;

14) bieżąca aktualizacja i wdrażanie przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska;

VI. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1)   zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

2)   wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3)   wykonywanie pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,

4)   stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze budynku, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,

5)   pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką, kalkulator, maszyna licząca banknoty,

6)   w budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

7)   ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

8)   brak windy,

9)   praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami,

10) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

VI.    Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,

2)      kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw obsługi kasowej" do dnia  5 czerwca 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna (w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 900.

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Ogloszenie OR.210.1.2015 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2015-05-25 15:09:11
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2015-05-25 15:13:50
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:27:00
Ilość wyświetleń:1569
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij