Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH W JANOWCU WLKP. O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE


I .   Nazwa i adres jednostki : Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim,
       ul. Kościuszki 24,88-430 Janowiec Wielkopolski

II. Stanowisko kierownicze: Kierownik Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków

III. Wymiar etatu : cały etat


IV.  Wymagania  niezbędne  od kandydatów:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wyższe  techniczne   w kierunku inżynieria środowiska specjalność  instalacje wodno-kanalizacyjne  lub 
   budowlane,
- znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: prawo wodne, ustawa o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków, prawo ochrony środowiska,  prawo budowlane, gospodarki komunalnej,
- posiadanie co najmniej 3 -letniego stażu pracy (co najmniej 3-letni staż pracy  na stanowiska  kierowniczych w branży sanitarnej - kanalizacja, oczyszczanie ścieków lub  wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
- prawo do korzystania z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
- nieposzlakowana opinia,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
- umiejętność obsługi komputera

V. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

- umiejętność kierowania zespołem pracowników,
- znajomość procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych, znajomość źródeł i procedur pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
- samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność delegowania zadań i odpowiedzialność za podwładnych, umiejętność zarządzania,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności  instalacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej lub urządzeń sanitarnych,
- prawo jazdy kat. "B",
- dyspozycyjność,


VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- kierowanie działem wodociągów w zakresie zadań statutowych, w tym:
   produkcja, pozyskiwanie, uzdatnianie i dostawa wody do odbiorców,
- planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury  wodociągowo - kanalizacyjnej oraz nadzór nad ich realizacją,
- zarządzanie systemem oczyszczania ścieków,
- zapewnienie ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków zgodnych z parametrami określonymi  w przepisach o ochronie środowiska i innych ustawach,
- eksploatacja, modernizacja oraz remonty oczyszczalni ścieków,
- zagospodarowanie osadów,
- organizowanie i nadzorowanie pracy działów,
- nadzór nad gospodarką materiałową i sprzętową w działach,
- koordynacja prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń,
- usuwanie na bieżąco awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- wydawanie warunków technicznych na podłączenie wody i kanalizacji sanitarnej oraz przygotowanie warunków dla odbiorców wody i dostawców ścieków,
- odbiór techniczny przekazywanych sieci i obiektów od wykonawców,
- dokonywanie okresowych kontroli i obserwacji poszczególnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, hydrantów i innej armatury,
- przygotowywanie rocznych planów modernizacji i konserwacji sieci i urządzeń  wod - kan.,
- prowadzenie sprawozdawczości funkcjonowania obiektów,


VII. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1/ zatrudnienie w wymiarze całego etatu,
2/ stanowisko pracy zlokalizowane w budynku przy ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wielkopolski,
3/ praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz różnego rodzaju instytucjami,
4/ wykonywanie pracy w terenie oraz budynku Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wlkp.       
  

VIII. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia  zawodowe,
- kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika działu,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie  toczy się przeciwko niemu postępowanie karne( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego ,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997r. o  ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

IX. Miejsce i termin składania ofert:

a/ wymaganie dokumenty należy składać w terminie  do 27 lutego 2015 do godz. 14.00
b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko kierownika" należy składać osobiście w siedzibie  Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul Kościuszki 24 w sekretariacie lub pocztą na adres 88-430 Janowiec Wlkp., ul. Kościuszki 24 ( liczy się data stempla pocztowego)
c/oferty, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,


X. Postanowienia końcowe :

- zakwalifikowanie kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego ( rozmowa kwalifikacyjna),
- informacja o wynikach naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie zakładu ul. Kościuszki 24
- wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz, 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)
- z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa na czas określony ( 6  miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony
 

Załączniki

Ogloszenie o naborze (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim
Źródło informacji:Grzegorz Senger
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2015-02-17 09:15:31
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2015-02-17 09:20:57
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:27:38
Ilość wyświetleń:1325

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij