Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

INFORMACJA DLA WYBORCY

INFORMACJA DLA WYBORCY

 

         Działając na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przekazuję poniższe informacje dotyczące wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

 1. Właściwy dla wyborcy niepełnosprawnego, ze względu na miejsce stałego zamieszkania:
  1. okręg wyborczy:
   1. w wyborach do Rady Miejskiej Janowcu Wielkopolskim  - okręgi wyborcze od nr 1 - 15 obejmujące obszar Gminy Janowiec Wielkopolski, podane wObwieszczeniu Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 r. o okręgach wyborczych, granicach okręgów wyborczych i liczbie wybieranych radnych) ;
   2. w wyborach do Rady Powiatu Żnińskiego - nr 3 obejmujący Gminy: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo;
   3. w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nr  5 obejmujący Powiaty: Inowrocławski, Mogileński, Radziejowski, Żniński ;
 2. obwód głosowania - podane w Obwieszczeniu Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. zawierające informacje o numerach obwodu głosowania, granicach i siedzibach obwodowej komisji wyborczej, informacje o wyznaczeniu obwodowych komicji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 3. Najbliżej miejsca stałego zamieszkania wyborcy lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych zostały podane w Obwieszczeniu Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r.  o którym mowa w ust. 1  pkt 2.
 4. Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Janowiec Wielkopolski. (właściwej ze względu na miejsce Pani/Pana stałego zamieszkania) wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego wskazanego w pkt 1.1)a)niniejszej informacji, chyba że na obszarze tego okręgu nie ma lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Dopisanie do spisu wyborców możliwe jest pod warunkiem:
  1. złożenia w terminie do dnia 12 listopada 2014 r.pisemnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich,
   ul. Gnieźnieńska , pok. 16, nr tel. 52 3023034 wew. 44 lub 45 nr faksu 52 3023020,
   czynne od poniedziałku do piątku  w godz. od 730  do 1530;
 5. podania we wniosku następujących danych: nazwisko i imię - imiona, imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.
 6. Głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego wybieranych na kadencję 2014-2018 zostanie przeprowadzone  w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach od 700do 2100.
 7. Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach zawierają:
  1. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 889);
  2. Informacje komisarzy wyborczych o przyjętych zawiadomieniach o utworzeniu komitetów wyborczych, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych właściwych komisarzy wyborczych.
 8. Informacje o zarejestrowanych w poszczególnych okręgach wyborczych listach kandydatów
  na radnych oraz o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Janowca Wielkopolskiego zawierają obwieszczenia właściwych terytorialnych komisji wyborczych, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Komisarza Wyborczegow Bydgoszczy oraz na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla danych wyborów (województwa, powiatu lub gminy).
 9. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:
  1. w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:
   1. rady gminy - obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje
    na obszarze tej gminy,
   2. rady powiatu i sejmiku województwa - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa;
  2. w wyborach wójta w danej gminie - osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:

 1. głosowanie osobiste w lokalu wyborczym;
 2. głosowanie przez pełnomocnika (dot. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);
 3. głosowanie korespondencyjne w stałych obwodach głosowania na terenie gminy (dot. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);

Wyborca (pełnomocnik wyborcy) głosuje w lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Udając się do lokalu wyborczego wyborca winien zabrać ze sobą ważny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (np. dowód osobisty). Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy sporządzić na właściwym formularzu i złożyć w miejscu wskazanym w pkt 3.1) w terminie do dnia 7 listopada 2014 r.. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania, jak również kandydatów w danych wyborach. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy, społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić w miejscu wskazanym w pkt 3.1) - ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 27 października 2014 r.Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe wyborcy (nazwisko i imię -  imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów oraz wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Ponadto, wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 1. Informacje dotyczące udziału w wyborach wyborców niepełnosprawnych dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Janowiec Wielkopolski - na stronie internetowej www.um-janowiecwlkp.ploraz w internetowym portalu informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej - na stronie www.pkw.gov.pl.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2014-10-27 10:01:36
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2014-10-27 10:02:52
Ostatnia zmiana:2016-02-18 09:24:48
Ilość wyświetleń:1083

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij