Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH, NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 r.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

ZARZĄDZONYCH, NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 r.

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz.112 późn. zm.)
 

Rozdział 5a

Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym

Art. 37a. § 1. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1)   właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2)   lokalach obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

3)   warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 27 § 1;

4)   terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5)   komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6)   warunkach oraz formach głosowania.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, wójt podaje również niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

 

Art. 53. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

 

w.w - wyciąg z ustawy Kodeks wyborczy

  


1. PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO.

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 

- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.),

- niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy,

 -  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy,

- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby - stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zgłoszenie do głosowania korespondencyjnego:

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego należy zgłosić najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r. na adres:


Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ul. Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wielkopolski

Informacja telefoniczna pod numerami:  (52) 3023034, (52) 3023005, wew. 45,44,35

 

Wyborca niepełnosprawny wypełnia formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i przekazuje go na wyżej wymieniony adres.

 

(do pobrania druk nr 1 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego)

 

Ponadto w zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, zaznaczając odpowiedni punkt w rubryce Oświadczenia

 

(do pobrania druk nr 2 zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braillea)

 

Zgłoszenia mogą być również dokonane ustnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

Uwaga! Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczeniawłaściwego organu orzekającego  o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego  pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

 

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie
o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania.

Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

 

SKŁAD PAKIETU WYBORCZEGO PRZEKAZYWANEGO WYBORCY:

 

  1. koperta zwrotna,

2) karta lub karty do głosowania,

3) koperta na kartę lub karty do głosowania,

3) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego

5) ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).

 

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

 

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

 

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić.

Uwaga! Niezaklejenie koperty na kartę/y do głosowania spowoduje, że karta/y do głosowania nie będzie/ą uwzględniona/e przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie(załączone w pakiecie wyborczym) o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

 

Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia.

Uwaga! Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta/y do głosowania nie będzie/ą uwzględniona/e przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów, czyli do dnia 23 maja 2014r.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania (czyli do 25 maja 2014r. do godz. 21:00), osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Uwaga! Głosować korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich oraz wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

 


2. PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w punkcie 1 niniejszego przewodnika oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania (25 maja 2014r.) ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

- Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Uwaga! Pełnomocnikiem nie może być:

- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

- mężowie zaufania,

- kandydaci na posłów parlamentu Europejskiego.

 

- Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

- Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca najpóźniej do dnia 15 maja 2014r. składa wniosek na adres:

(do pobrania druk nr 3 wniosek o pełnomocnictwo do głosowania.pdf)

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Gnieźnieńska 3 , pok. 16,  pok. 17
88-430 Janowiec Wielkopolski  
(tel.: (52) 30 23 034  , (52) 30 53 0005 wew. 45, 44, 35

 

 

          Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę od osoby mającej być pełnomocnikiem (do pobrania druk nr 4 zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf),

-  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

-  kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r., stosownego oświadczenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego  w miejscu gdzie sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej jego pełnomocnik nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 

Uwaga! Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

 

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).

 


3. GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A.

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony w Urzędzie Miejskim  w Janowcu Wielkopolskim , Referat  Organizacyjny i Spraw Obywatelskich    najpóźniej do dnia 12 maja 2014r.

(do pobrania druk nr 2 zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braillea)

 

Zgłoszenia mogą być również dokonane ustnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Ponadto na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów (art. 37c § 2 Kodeksu wyborczego).

 


4. GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego

(do pobrania druk nr 5 wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego).

 

Wniosek składa się najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r.do:

 

Urzędu Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Referat  Organizacyjny i Spraw Obywatelskich   przy u ul. Gnieźnieńska  pokój nr 16  i  17. (Informacja telefoniczna pod numerami:  (52) 30 23 034  , (52) 30 53 0005 wew. 45, 44, 35

 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i dopisany do właściwego lokalu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej przez  Burmistrza Janowca Wielkopolskiego  w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, zamieszczanym w BIP  Urzędu Miejskiego  w Janowcu Wielkopolskim.

 

 


5. Termin wyborów i godziny głosowania

W dniu głosowania, tj. 25 maja 2014 r.  lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.

 


6. TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LOKALI WYBORCZYCH.

 

Każdy wyborca niepełnosprawny w  gminie Janowiec Wielkopolski  w dniu wyborów może skorzystać z darmowego transportu do lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić ( w dniu wyborów lub wcześniej) telefonicznie do  Urzędu Miejskiego  w Janowcu Wielkopolskim  ul. Gnieźnieńska  3, 88-430 Janowiec Wielkopolskim tel.: (52) 30 23 034  , (52) 30 53 0005 wew. 45, 44, 357. Informacja o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów

 

Załączniki

druk nr 5 - wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
druk nr 2 - zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braillea (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2014-04-29 10:10:07
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2014-04-29 11:56:25
Ostatnia zmiana:2016-02-18 09:46:42
Ilość wyświetleń:1118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij