Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent do spraw księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OR.210.3.2014

Janowiec Wielkopolski, 26 lutego 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       I.        Nazwa i adres jednostki:    Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

      II.     Stanowisko urzędnicze:     młodszy referent do spraw księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       III. Wymiar etatu: 1 etat

       IV.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

a) niezbędne, które powinien spełniać kandydat:         

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych; 
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie  minimum średnie ekonomiczne z co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w administracji państwowj (staż lub praca);
6) znajomość ustroju samorządu gminnego,ustawy o rachunkowości, przepisów wykonawczych do w/w ustawy, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,znajomość przepisów prawa lokalnego w tym zakresie, znajomość procedur postępowania administracyjnego,  zasad ochrony danych osobowych,
7)  umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;

b) dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na  stanowisku.

 1. doświadczenie na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
 3. posiadanie cech osobowości takich jak: samodzielność, inicjatywa, obowiązkowość, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej, poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania, komunikatywność, rzetelność, dokładność i terminowość, umiejętność sprawnego komunikowania się pracy w zespole,
 4. przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań na stanowisku,

 

 

V.Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1) prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,    

2) prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) sporządzanie tytułów wykonawczych i wykazu tytułów wykonawczych,

4) realizowanie postępowań zabezpieczających należności podatkowe gminy,

5) aktualizacja tytułów wykonawczych,

6) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych w systemie elektronicznym rejestru gminnego wszystkich właścicieli   nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, wysyłanie, zbieranie i weryfikacja deklaracji będących podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami,

7) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat zwrotów,

8) rozliczanie inkasentów (sołtysów) za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

10) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

11) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w tym sprawozdań budżetowych,

12) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, kontrola poprawności złożonych deklaracji,

13) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

14) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

15) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,

16) przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,

17) współpraca w prowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów w gminie,

18) przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

19) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej    potrzeby związanej  z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

VI. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

 

1) zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

2) wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3)  wykonywanie pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,

4) stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku urzędu, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym  obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,

5) pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestawy mebli biurowych wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym wraz z drukarką,

6) w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,

7) ciągi komunikacyjne w budynku są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

8) brak windy,

9) praca wymaga bezpośredniego kontaktu  z ludźmi oraz różnego rodzaju instytucjami,

10) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

 

VII.  Wymagane dokumenty:

 1.  list motrywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. kwestionariusz osobowy - według wzoru załączonego do ogłoszenia lub dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 8. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

  VIII.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  - młodszy referent do spraw księgowości za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do dnia 10 marca 2014 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. o godz. 900.

 

 Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

Uwaga:

 

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

                                                          

Załączniki

Kwestionariusz zatrudnienia. (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2014-02-26 13:48:14
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2014-02-26 15:58:14
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:28:20
Ilość wyświetleń:1799

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij