Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - poborca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.

 

OR.210.2.2014


Janowiec Wielkopolski, 13 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.


I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
II. Stanowisko urzędnicze: poborca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.
III. Wymiar etatu: 1/2 etatu
 

IV.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
a) niezbędne, które powinien spełniać kandydat: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość lub administracyjne,  z co najmniej rocznym doświadczeniem lub średnie ekonomiczne lub średnie z 3- letnim doświadczeniem;
6) znajomość ustroju samorządu gminnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, przepisów wykonawczych do w/w ustaw, znajomość procedur postępowania administracyjnego, znajomość zasad ochrony danych osobowych,
7)  umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.;
8) predyspozycje do pracy w terenie- posiadanie prawa jazdy, samochód do dyspozycji
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;

    
b) dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na  stanowisku.
1) doświadczenie na podobnym stanowisku,
2) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
3) posiadanie cech osobowości takich jak: samodzielność, inicjatywa, obowiązkowość, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej, poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania, komunikatywność, rzetelność, dokładność i terminowość, umiejętność sprawnego komunikowania się pracy w zespole,
4) przebyte szkolenia z zakresu egzekucji administracyjnej.
 

V. Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
1) Przygotowywanie i wysyłanie upomnień do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
2) Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
3) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
4) przygotowywanie i planowanie egzekucji,
5) kierowanie wniosków do instytucji publicznych o ustalenie składników majątkowych zobowiązanego, ustalenia jego miejsca pobytu,
6) prowadzenie egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zastosowaniu środków egzekucyjnych w postaci egzekucji z wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
7) wykonywanie czynności egzekucyjnych u zobowiązanego na podstawie tytułów wykonawczych przydzielonych do realizacji,
8) pobieranie egzekwowanych należności,
9) dokonywanie zajęć, zwózek i sprzedaży zajętych ruchomości,
10)  sporządzenie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego,
11) sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych,
12) zawiadomienie właściwego organu o każdym zajęciu bądź o jego ustaniu,
13) sporządzenie sprawozdań z zakresu realizacji zadań egzekucji administracyjnej,
14) wystąpienie z wnioskiem o wyjawienie majątku zobowiązanego,
15) wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej,
16) przekazywanie akt do organu egzekucyjnego wyznaczonego przez sąd do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
17) zawieszanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych w przepisach ustawy,
18) umarzanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych w przepisach ustawy,
19) rozpatrywanie zarzutów wniesionych przez zobowiązanego na postępowanie egzekucyjne,
20) wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach przewidzianych w przepisach ustawy,
21) dokonywanie zmian środka egzekucyjnego na wniosek zobowiązanego,
22) wydawanie postanowień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
23) rozliczanie kwot uzyskanych z zajęć,
24) prowadzenie akt egzekucyjnych sprawy oraz załatwianie wszelkich prac biurowych związanych z prowadzeniem i zakończeniem postepowania egzekucyjnego,
25) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w ramach zadań referatu a związanych z zakresem czynności;
26) inne prace zlecone przez przełożonego w zakresie stanowiska pracy.

VI. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu (20 godz.),
2) wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
3)  wykonywanie pracy w terenie oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,
4) stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze budynku urzędu, oświetlone światłem dziennym  w stopniu zgodnym  obowiązującymi przepisami, posiada oświetlenie elektryczne jarzeniowe,
5) pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestawy mebli biurowych wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym wraz z drukarką,
6) w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,
7) ciągi komunikacyjne w budynku są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
8) brak windy,
9) praca wymaga bezpośredniego kontaktu  z ludźmi oraz różnego rodzaju instytucjami,
10) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

1) list motrywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,
2) kwestionariusz osobowy - według wzoru załączonego do ogłoszenia lub dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku


VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - poborca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do dnia 24 lutego 2014 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).
Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 9:00.
 

 

Uwaga:

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak
                                                         

Załączniki

Ogloszenie o naborze (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz zatrudnienia. (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2014-02-13 10:27:26
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2014-02-13 10:56:54
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:28:42
Ilość wyświetleń:1453

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij