Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

OR.210.1.2014

Janowiec Wielkopolski, 24 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

      

I.      Nazwa i adres jednostki:Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

      II.     Stanowisko urzędnicze:     poborca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.

       III. Wymiar etatu: 1/2 etatu

       IV. A Niezbędne wymagania od kandydatów:         

      1) obywatelstwo polskie;

      2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych;

      3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne; 

      4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane o specjalności finanse i rachunkowość lub administracyjne,  z co najmniej 1- rocznym doświadczeniem lub średnie ekonomiczne, z co najmniej 3- letnim doświadczeniem na stanowisku poborcy;

 

6) znajomość ustroju samorządu gminnego,- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,ordynacji podatkowej, przepisów wykonawczych do w/w ustaw,  ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość procedur postępowania administracyjnego,

 

      7) znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej;

 

      8)  umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.;

      9) predyspozycje do pracy w terenie;

     10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;

IV B.   Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

      1) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej,

      2) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

3) posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, konsekwencja, dyskrecja, rzetelność, dokładność i terminowość.

4) umiejętność sprawnego komunikowania się pracy w zespole.

 

V.Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. Przygotowywanie i wysyłanie upomnień do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
 2. Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
 3. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
 4. przygotowywanie i planowanie egzekucji,
 5. kierowanie wniosków do instytucji publicznych o ustalenie składników majątkowych zobowiązanego, ustalenia jego miejsca pobytu,
 6. prowadzenie egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zastosowaniu środków egzekucyjnych w postaci egzekucji z wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego                     i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
 7. prowadzenie egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zastosowaniu środków egzekucyjnych w postaci m.in. z pieniędzy i egzekucji ruchomości,
 8. wykonywanie czynności egzekucyjnych u zobowiązanego na podstawie tytułów wykonawczych przydzielonych do realizacji,
 9. pobieranie egzekwowanych należności,
 10. dokonywanie zajęć, zwózek i sprzedaży zajętych ruchomości,
 11.  sporządzenie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego,
 12. sporządzenie relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych,
 13. zawiadomienie właściwego organu o każdym zajęciu bądź o jego ustaniu,
 14. sporządzenie sprawozdań z zakresu realizacji zadań egzekucji administracyjnej,
 15. wystąpienie z wnioskiem o wyjawienie majątku zobowiązanego,
 16. wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej                            i administracyjnej,
 17. przekazywanie akt do organu egzekucyjnego wyznaczonego przez sąd do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 18. zawieszanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych w przepisach ustawy,
 19. umarzanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych w przepisach ustawy,
 20. rozpatrywanie zarzutów wniesionych przez zobowiązanego na postępowanie egzekucyjne,
 21. wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach przewidzianych w przepisach ustawy,
 22. dokonywanie zmian środka egzekucyjnego na wniosek zobowiązanego,
 23. wydawanie postanowień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
 24. rozliczanie kwot uzyskanych z zajęć,
 25. prowadzenie akt egzekucyjnych sprawy oraz załatwianie wszelkich prac biurowych związanych z prowadzeniem i zakończeniem postepowania egzekucyjnego,
 26. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w ramach zadań referatu a związanych z zakresem czynności;

 

VI. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

 

1) zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu,

2) wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3)  wykonywanie pracy w terenie oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,

4) stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze budynku urzędu, oświetlone światłem dziennym  w stopniu zgodnym  obowiązującymi przepisami, posiada oświetlenie elektryczne jarzeniowe,

5) pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestawy mebli biurowych wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym wraz z drukarką,

6) w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,

7) ciągi komunikacyjne w budynku są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

7) brak windy,

8) praca wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

9) praca wymaga bezpośredniego kontaktu  z ludźmi oraz różnego rodzaju instytucjami,

10) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

 

VI.    Wymagane dokumenty:

 

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie, 

2) kwestionariusz osobowy - według wzoru załączonego do ogłoszenia lub dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, 

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny), 

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, 

7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, 

8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

 

 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - poborca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do dnia 3lutego 2014 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 900.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

                                                         

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Kwestionariusz zatrudnienia. (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2014-01-24 11:48:59
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2014-01-24 12:51:07
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:28:59
Ilość wyświetleń:1423

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij