Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Projektu złaożeń..."

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2012-2027”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Janowca Wielkopolskiego wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2012-2027”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie z dnia 13 grudnia 2012 r. (znak WOO.410.395.2012.KJ) i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie z dnia 4 grudnia 2012 r. (znak: NNZ.9022.3.341.2012) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2012-2027”.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

Uzasadnienie

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2012-2027”, ma za zadanie ocenę aktualnej sytuacji energetycznej gminy i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe do roku 2027 oraz określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej energetyki w gminie. Nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zawarte rekomendacje co do stosowania określonych nośników energii, mają jedynie na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminie, gwarantującego niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych, zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniejącego potencjału energetycznego gminy, przy zapewnieniu jakości środowiska, ochrony klimatu Ziemi, tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców w chwili obecnej i w przyszłości.  Ponadto, wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych tylko Gminy Janowiec Wielkopolski. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Projekcie, nie powoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2012-2027”

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2012-2027” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.

 

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/  Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Adam Grzeczka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Grzeczka
Data wprowadzenia:2013-01-22 09:57:40
Opublikował:Adam Grzeczka
Data publikacji:2013-01-22 10:01:19
Ostatnia zmiana:2016-02-15 09:29:29
Ilość wyświetleń:701
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij