Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia.

 

 

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia.

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 71, poz. 511) zmienionej uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 133, poz. 1146)

 I. Podmioty uprawnione:

                W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

 

II. Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na:

 1. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski;
 2. organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

 

III. Realizacja zadania

Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

 1. zorganizowane formy szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz lekkoatletyki;
 2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 3. promocja zdrowia w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;
 4. udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;
 5. zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;
 6. zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
 7. promocję osiągnięć sportowych miasta;
 8. promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku;
 2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu.

 V. Wysokość środków publicznych:

 1. wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania w 2013 roku wynosi 125 000,00 zł;
 2. kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2012 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 124 000,00 zł.

 VI. Termin i warunki składania ofert:

 1. oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 30 stycznia 2013 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert - Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia". O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;
 2. ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
 3. oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
 4. druki oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim (pok. Nr 5).

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;
 2. wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
  1. celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;
  2. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;
  3. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;
  4. osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;
  5. ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;
  6. posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;
  7. rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;
 3. ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od otwarcia ofert;
 4. informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

 VIII. Zasady przyznawania dotacji:

 1. zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu oraz innych właściwych przepisów;
 2. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;
 3. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;
 4. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 1. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;
 2. dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;
 3. dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
 4. w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

X. Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Zastępca Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, Jadwiga Chojnowska.

 

                                                                                                                                              Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                                                                                                             /-/ Maciej Sobczak

 

Załączniki

oferta - druk (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2013-01-08 14:03:06
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2013-01-08 14:07:22
Ostatnia zmiana:2016-02-19 10:12:55
Ilość wyświetleń:674

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij