Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.

 

OR.210.1.2012

Janowiec Wielkopolski, 26 kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 I.        Nazwa i adres jednostki:    Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

 II.     Stanowisko urzędnicze:      podinspektor do spraw gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

 III. Wymiar etatu: 1 etat

IV. A   Niezbędne wymagania od kandydatów:          

1)         obywatelstwo polskie,

 2)         pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

      3)         brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,  

      4)         nieposzlakowana opinia,

      5)         wymagane wykształcenie wyższe o kierunku technicznym lub administracyjnym, preferowany kierunek: budownictwo, drogownictwo;

      6) znajomość ustroju samorządu gminnego, przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, znajomość procedur postępowania administracyjnego, przepisów wykonawczych do w/w ustaw, przepisów prawa miejscowego;

      7) znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

      8) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.;

      9) co najmniej 3 letni staż pracowniczy związany z zakresem naboru

     

IV B.   Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

1) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

2) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

3) rzetelność, dokładność i terminowość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

V.Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1)  realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.zm.) o utrzymywaniu czystości i porządku - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez planowanie budowy, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, stworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,;

  2) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

  3) prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych zawartych między podmiotem uprawnionym a właścicielem nieruchomości;

 4) wydawanie decyzji w przypadkach, kiedy właściciel nieruchomości nie posiada umowy na odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych; 

 5) udział w opracowywaniu planów gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska.

 6) wykonywanie zadań z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

7) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego, gazyfikacji itp.:

a) nadzorowanie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych,

b) planowanie potrzeb modernizacji lub budowy oświetlenia ulicznego,

8) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, ustanawianie i utrzymywanie parków komunalnych, prowadzenie nadzoru nad pracami związanymi z zielenią miejską;

 9) sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej i grobami poległych,

 10) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz nadawania numeracji nieruchomościom;

 11) przygotowywanie projektów pozwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań o naliczanie kar za nielegalne usuniecie drzew i krzewów;

 12) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z poźn.zm.)

 

13) wykonaniem wyroków o eksmisje, oraz przygotowywanie propozycji zmian stawek czynszów za wynajem lokali,prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i nadzorowaniem remontów, budynków i lokali socjalnych;

  14) współpraca Zakładem Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy;

 15) sprawdzanie opracowanych przez zakład usług miejskich taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów zakładu pod względem celowości ich ponoszenia;

 16) współpraca z instytucjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie gospodarki komunalnej:

 • Państwową Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • Inspekcja Sanitarną,
 • Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Weterynarii,
 • Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin,

 17) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w ramach zadań Referatu a związanych z zakresem czynności;

 18) realizacja zadań określonych w ustawie - Prawo Górnicze i geologiczne;

 19) ustalanie lokalizacji targowisk i ich regulaminów,

 20) koordynacja prac wykonywanych przez pracowników publicznych i interwencyjnych, przygotowywanie frontu robót, szkolenia stanowiskowe z zakresu bhp dla wyżej wymienionych;

 21) przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie gminy

 

 VI.    Wymagane dokumenty:

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie, 
 2. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, 
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny), 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, 
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej" do dnia 8 maja 2012 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.ploraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 15 maja 2012 r. o godz. 900.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Kwestionariusz osobowy (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2012-04-26 15:19:44
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2012-04-26 15:25:32
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:30:20
Ilość wyświetleń:2220

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij