Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej

Janowiec Wielkopolski, 10 października 2011 r.

OR.210.3.2011

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       I.        Nazwa i adres jednostki:    Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

      II.     Stanowisko urzędnicze:      podinspektor do spraw gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

      III. Wymiar etatu: 1 etat

      IV. A   Niezbędne wymagania od kandydatów:          

      1)         obywatelstwo polskie,

      2)         pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

      3)         brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,  

      4)         nieposzlakowana opinia,

      5)         wykształcenie wyższe – preferowane kierunki  techniczne ( budowlane, drogowe) lub administracyjne;

      6)       znajomość ustroju samorządu gminnego, przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz ze zmianami wprowadzonymi od 1 lipca 2011 r., ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość procedur postępowania administracyjnego,

      7)        znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

      8)          umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

     

IV B.   Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata:

 

      1) co najmniej 3 letni staż pracowniczy związany z zakresem naboru

      2) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

      2) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

3) rzetelność, dokładność i terminowość.

 

 

V. Zadania wykonywane na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.zm.) o utrzymywaniu czystości i porządku - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez planowanie budowy, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, stworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,;

 

              2) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

 

              3) prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych zawartych między podmiotem uprawnionym a właścicielem nieruchomości;

 

               4) wydawanie decyzji w przypadkach, kiedy właściciel nieruchomości nie posiada umowy na odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych; 

 

5) udział w opracowywaniu planów gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska.

 

6) wykonywanie zadań z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

 

7) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego, gazyfikacji itp.:

a)      nadzorowanie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych,

b)      planowanie potrzeb modernizacji lub budowy oświetlenia ulicznego,

8) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, ustanawianie i utrzymywanie parków komunalnych, prowadzenie nadzoru nad pracami związanymi z zielenią miejską;

 

9) sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej i grobami poległych,

 

10) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz nadawania numeracji nieruchomościom;

 

11) przygotowywanie projektów pozwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań o naliczanie kar za nielegalne usuniecie drzew i krzewów;

 

              12) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z poźn.zm.)

 

13)wykonaniem wyroków o eksmisje, oraz przygotowywanie propozycji zmian stawek czynszów za wynajem lokali, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i nadzorowaniem remontów, budynków i lokali socjalnych;

 

              14) współpraca Zakładem Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy;

 

              15) sprawdzanie opracowanych przez zakład usług miejskich taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów zakładu pod względem celowości ich ponoszenia;

 

16) współpraca z instytucjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie gospodarki komunalnej:

-  Państwową Inspekcja Ochrony Środowiska,

-  Inspekcja Sanitarną,

-  Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Weterynarii,

-  Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin,

 

17) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w ramach zadań Referatu a związanych z zakresem czynności;

 

18) realizacja zadań określonych w ustawie - Prawo Górnicze i geologiczne;

 

19) ustalanie lokalizacji targowisk i ich regulaminów,

 

20) koordynacja prac wykonywanych przez pracowników publicznych i interwencyjnych, przygotowywanie frontu robót, szkolenia stanowiskowe z zakresu bhp dla wyżej wymienionych;

 

21) przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie gminy

 

 

VI.    Wymagane dokumenty:

 

1)      oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

 

2)      kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,

 

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 

4)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

 

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

6)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 

7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor do spraw gospodarki komunalnej” do dnia                        20  października  2011 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458).

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 26 października 2011 r. o godz. 900.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Kwestionariusz osobowy (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Grzeczka
Data wprowadzenia:2011-10-10 15:31:10
Opublikował:Adam Grzeczka
Data publikacji:2011-10-10 15:34:56
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:30:38
Ilość wyświetleń:2050
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij