Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

INFORMACJA BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO dot. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Janowiec Wielkopolski dnia, 14 czerwca 2011 r.

 

INFORMACJA BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

dot. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

                       Zmieniono zasady wyboru ławników sądowych

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych zasadniczo zmienia zasady wyboru ławników sądowych.

W dniu 30 maja 2011 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) i nowe przepisy obowiązują od 14 czerwca 2011 r.

    

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin do 30 CZERWCA 2011

1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie może być:

 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa

 

Jakie dokumenty należy złożyć? 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia) dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:


1) dwie aktualne fotografii,
zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;


3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę 50 osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr PESEL.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, rada gminy podejmuje uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

 

Wzór karty zgłoszenia na ławnika oraz listy osób popierających dostępne są w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pok. Nr 17 i na stronie internetowej www.janowiec.wlkp.bip.net.pl

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w pok. 17 w godzinach pracy urzędu.

           Uwaga:

 

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.  

 

 

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

Załączniki

Nowa KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób popierających kandydata (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Michał Szczepanek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2011-06-15 10:21:45
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2011-06-15 10:23:40
Ostatnia zmiana:2016-02-15 10:10:43
Ilość wyświetleń:837

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij