Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia

 

            Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) i uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu.

 

I. Podmioty uprawnione:

         W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

 

II. Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na:

  1. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski;
  2. organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

III. Realizacja zadania

Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

1)     zorganizowane formy szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz lekkoatletyki;

2)     organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;

3)     promocja zdrowia w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;

4)     udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

5)     zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;

6)     zabezpieczenie kadry szkoleniowej;

7)     promocję osiągnięć sportowych miasta;

8)     promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1)     realizacja zadania winna nastąpić w okresie od 23.02.2011 do 31.12.2011 roku;

2)     zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu.

 

V. Wysokość środków publicznych:

1)     wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 130.000,- zł;

2)     kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2010 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 136.736,44 zł.

 

VI. Termin i warunki składania ofert:

1)      oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 9 marca 2011 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;

2)      ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

3)      oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

4)      druki oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim (pok. Nr 5).

 

 VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1)     zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;

2)     wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:

a)     celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;

b)     posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;

c)     zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;

d)     osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;

e)     ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;

f)       posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;

g)     rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;

3)     ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od otwarcia ofert;

4)     informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1)      zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały Nr IV/25/2011 rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu oraz innych właściwych przepisów;

2)      wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;

3)      Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;

4)      Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IX. Postanowienia końcowe:

1)      szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;

2)      dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;

3)      dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;

4)      w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  

X. Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Zastępca Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, Jadwiga Chojnowska.

 

                                                                                     Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                              /-/ Maciej Sobczak

Załączniki:

oferta

Załączniki

oferta - druk (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Adrianna Wrzesińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrianna Wrzesińska
Data wprowadzenia:2011-02-23 09:06:59
Opublikował:Adrianna Wrzesińska
Data publikacji:2011-02-23 09:34:57
Ostatnia zmiana:2016-02-19 10:17:01
Ilość wyświetleń:748
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij