Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej w Janowcu Wielkopolskim o naborze na wolne stanowisko w instytucji kultury.

Janowiec Wielkopolski, 24 lutego 2010 r.

OGŁOSZENIE Nr 1
DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM i
DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
o naborze na wolne stanowisko

I. Nazwa i adres instytucji: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim, ul. Powstańców Wlkp. 16, 88-430 Janowiec Wielkopolski,
Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek ul. Gnieźnieńska 3a, 88-430 Janowiec Wielkopolski,

II. Stanowisko: Główny Księgowy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim i w Bibliotece Publicznej ul. Gnieźnieńska 3a, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w wymiarze czasu pracy:  1/4 etatu w ośrodku kultury, 1/6  etatu w bibliotece publicznej z możliwością zwiększenia etatu od 1 stycznia 2011 r.
Rozpoczęcie pracy: 1 kwietnia 2010 r.

III. A Niezbędne wymagania od kandydatów: 
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i pismie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
5) posiada znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość rachunkowości budżetowej, planu kont, księgowości, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych;
6) posiada ogólną znajomość o samorządzie gminnym, stosowania instrukcji kancelaryjnej i zasad stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach.
7) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, posługiwania się pocztą elektroniczną, a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo-księgowego, Kadry i Płace oraz bankowości elektronicznej,

III B. Dodatkowe wymagania:
1) umiejętność sprawnej organizacji pracy
2) kreatywność i samodzielność w działaniu,
3) odpowiedzialność, sumienność, rzetelność,
4) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków ośrodka kultury i biblioteki publicznej;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym ośrodka kultury i biblioteki publicznej;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w ośrodku kultury i w bibliotece publicznej;
5) przygotowywanie projektów planów finansowych ośrodka kultury i biblioteki publicznej oraz harmonogramu wydatków;
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki ;
7) wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków ośrodka kultury i biblioteki publicznej;
8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i tajemnicy służbowej;
9) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
10) prowadzenie rozliczenie inwentaryzacji składników majątku ośrodka kultury i biblioteki;
11) sporządzanie naliczenia odpisów na zakładowy FSS, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;
12) prawidłowe naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;
13) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
14) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, statystycznych i innych wymaganych prawem;
15) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;
16) naliczanie płac pracowników ośrodka kultury i biblioteki publicznej;                                                            
17) odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników ośrodka kultury i biblioteki publicznej;
18) stosowanie rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji księgowej;
19) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora instytucji kultury,  należących do zadań głównego księgowego.

V. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) kwestionariusz osobowy,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) zaświadczenie lekarskie potwierdzając brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje. 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, ul. Powstańców Wlkp. 16, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w instytucji kultury – Główny księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim i Bibliotece Publicznej w Janowcu Wielkopolskim”  do dnia 19 marca 2010 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.um-janowiecwlkp.pl) i na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim i w Bibliotece Publicznej w Janowcu Wielkopolskim.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.)".

 
Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 24 marca 2010 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pokój nr 17
                                                                     

Dyrektor MGOK
/-/ Tomasz Majewski
Dyrektor Biblioteki Publicznej
/-/ Beata Czulińska

Metadane

Podmiot udostępniający:Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim
Źródło informacji:Tomasz Majewski, Beata Czulińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2010-02-24 14:44:36
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2010-02-24 15:08:14
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:34:21
Ilość wyświetleń:2008

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij