Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Janowiec Wielkopolski, 3 września 2009 r.

OGŁOSZENIE Nr 1/ 2009

KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

       I.       Nazwa i adres jednostki: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, ul. Strzelecka 8 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

       II.    Stanowisko urzędnicze:  Główny Księgowy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

       III. A Niezbędne wymagania od kandydatów:    

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

       4) spełnia jeden z poniższych warunków:

    a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

   b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

   c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

   d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

   5) posiada znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, o pracownikach samorządowych oraz zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;

6) posiada ogólną znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o samorządzie gminnym instrukcji kancelaryjnej i zasad stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach.

7) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office oraz posługiwania się pocztą elektroniczną, a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo-księgowego FK, Kadry i Płace oraz bankowości elektronicznej,

 

III B.   Dodatkowe wymagania:

1) umiejętność sprawnej organizacji pracy

2) kreatywność i samodzielność w działaniu,

3) odpowiedzialność, systematyczność i umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

1)     prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków MGOPS;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w MGOPS ;
5) przygotowywanie projektów budżetów MGOPS oraz harmonogramu wydatków;
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki ;
7) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków MGOPS ;
8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;
9) prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;
10) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
11) nadzoruje prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
12) prowadzi rozliczenie inwentaryzacji składników majątku Ośrodka ;
13) nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
14) sporządza naliczenia odpisów na zakładowy FSS, plan sprawozdawczość funduszu, przekazuje naliczone odpisy oraz nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontroluje zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa;
15) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
16) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
17) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
18) nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
19) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.
20) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
21) umiejętność prowadzenia księgowości przy realizacji świadczeń pomocowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programów unijnych i innych programów rządowych, itp.        22) naliczanie płac pracowników MGOPS.                                                        23) odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników MGOPS.

 

VI.   Wymagane dokumenty:

1)   oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2)   kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

3)   CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)   zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

5)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   zaświadczenie lekarskie potwierdzając brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

6)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

VII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, ul.Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Główny księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim” do dnia 14 września 2009 r. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego  wpływu do M-G Osrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Aplikacje, które wpłyną  niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim (www.mgops-janowiecwlkp.pl  ) oraz na tablicy ogłoszeń w M-G OPS w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej 8

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.). 

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniu 21 września r. o godz. 900 w M-G OPS w Janowcu Wielkopolskim

                                                                      

 

Kierownik MGOPS
/-/ Joanna Malak

Metadane

Podmiot udostępniający:MGOPS Janowiec Wielkopolski
Źródło informacji:Joanna Malak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2009-09-04 08:59:15
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2009-09-04 09:01:08
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:35:15
Ilość wyświetleń:1729
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij