Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) i uchwały Nr XX/137/2008 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

 

I. Podmioty uprawnione:

         W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

II. Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na:

  1. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski;
  2. organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

 

III. Realizacja zadania

Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

1)     zorganizowane formy szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz lekkoatletyki;

2)     organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz promujących zdrowie w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;

3)     udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

4)     zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;

5)     zabezpieczenie kadry szkoleniowej;

6)     promocję osiągnięć sportowych miasta;

7)     promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1)     realizacja zadania winna nastąpić w okresie od 10.01.2009 do 31.12.2009 roku;

2)     zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się, w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu.

 

V. Wysokość środków publicznych:

1)     wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi
110.000,- zł;

2)     kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2008 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 107.000,- zł.

 

VI. Termin i warunki składania ofert:

1)      oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 9 lutego 2009 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;

2)      ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207);

3)      oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

4)      druki oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim (pok. Nr 5).

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1)     zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;

2)     wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:

a)     celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;

b)     posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;

c)      zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;

d)     osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;

e)     ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;

f)      posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;

g)     rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;

3)     ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert;

4)     informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1)      zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów;

2)      wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;

3)      Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;

4)      Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IX. Postanowienia końcowe:

1)      szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;

2)      dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;

3)      dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;

4)      w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

X. Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Zastępca Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, Jadwiga Chojnowska.

 

                                                          Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

                                                                                       /-/ Maciej Sobczak

Załączniki

OFERTA - druk (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Adrianna Wrzesińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2009-01-08 13:00:01
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2009-01-08 13:13:45
Ostatnia zmiana:2016-02-19 10:19:53
Ilość wyświetleń:1040
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij