Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze Nr 4/08 na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/08

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

URZĘDU MIEJSKIEGO w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

w dniu 4 września 2008 r.

na podstawie  art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z póź.zm.)

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO


ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

podinspektora do spraw gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje, między innymi:

  1) wykonywanie zadań z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.);

  2) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego, gazyfikacji itp.;

  3) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, ustanawianie i utrzymywanie parków komunalnych, prowadzenie nadzoru nad pracami związanymi z zielenią miejską;

  4) sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej i grobami poległych,

  5) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz nadawania numeracji nieruchomościom;

  6) przygotowywanie projektów pozwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań o naliczanie kar za nielegalne usuniecie drzew i krzewów;

  7) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymywanie czystości i porządku - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez planowanie budowy, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych;

  8) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

  9) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych;

  10) prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych zawartych między podmiotem uprawnionym a właścicielem nieruchomości;

  11) wydawanie decyzji w przypadkach, kiedy właściciel nieruchomości nie posiada umowy na odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;

  12) udział w opracowywaniu planów gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska.

  13) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z poźn.zm.)

  - wykonaniem wyroków o eksmisje, oraz przygotowywanie propozycji zmian stawek czynszów za wynajem lokali, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i nadzorowaniem remontów, budynków i lokali socjalnych;

  14) prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa,

  15) współpraca zakładem usług miejskich w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy;

  16) sprawdzanie opracowanych przez zakład usług miejskich taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów zakładu pod względem celowości ich ponoszenia;

  17) współpraca z instytucjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

  18) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w ramach zadań Referatu;

  19) realizacja zadań określonych w ustawie - Prawo Górnicze i geologiczne;

  20) ustalanie lokalizacji targowisk i ich regulaminów,

  21) koordynacja prac wykonywanych przez pracowników publicznych i interwencyjnych;

  22) przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie gminy,

  23) prowadzenie spraw z zakresu melioracji i gospodarki wodnej.

 2. kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
 1. niezbędne:

- wykształcenie wyższe, techniczne lub administracyjne (preferowane techniczne, budowlane),

- lub średnie techniczne, z co najmniej 3 letnim stażem pracowniczym w wykonywaniu podobnych czynności;

- dobra znajomość systemów operacyjnych (MS Windows, XP) oraz aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny)

- umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną,

- znajomość przepisów prawnych oraz zagadnień obowiązujących na stanowisku pracy

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

b) dodatkowe:

- doświadczenie w zakresie pracy z klientem

- znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość topografii – orientacja w terenie,

- odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność a także samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

 1. oczekujemy na pisemne zgłoszenie zawierające:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kopię dyplomu,

- oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pok. nr 14),

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty można składać:

w terminie do dnia 19 września 2008 roku

- osobiście

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu wielkopolskim pok. nr 6

lub przesłać

na adres: Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, z dopiskiem: “Dotyczy ogłoszenia o naborze Nr 4/08 – podinspektor do spraw gospodarki komunalnej”.

Prosimy również o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )oraz ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".

Uwaga : Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ulicy Gnieźnieńskiej.

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w dniu 6 października 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pok. nr 17.


Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2008-09-04 11:57:15
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2008-09-04 11:56:59
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:36:22
Ilość wyświetleń:1795

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij