Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze Nr 3/08 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/08

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

URZĘDU MIEJSKIEGO w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

w dniu

 

na podstawie  art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z póź.zm.)

 

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO


ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze
 
w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

podinspektora do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury, Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

1.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

1)realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a w szczególności:

 

a) przygotowywanie materiałów do opracowania dokumentów planistycznych gminy,

b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

c)prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów,

e) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

f) obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,

g) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

h) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

i) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zagospodarowania terenu;

j)  wydawanie decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości wynikających z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

k)  naliczanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę

 

2) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy;

3) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

 

4) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w tym prowadzenie postępowania w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości, opiniowanie projektów podziału nieruchomości pod kątem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

5) prowadzenie i koordynacja działań dotyczących realizacji strategii rozwoju miasta i gminy;

 

6) przygotowanie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych gminy w zakresie rocznych i wieloletnich planów oraz współdziałanie w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy;

 

7) prowadzenie prac przygotowawczych procesów inwestycyjnych;

 

8) redagowanie pism i projektów decyzji związanych z procesem budowlano-remontowym;

 

9) nadzór nad inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją i wydanymi pozwoleniami na budowę;

 

10) bieżąca kontrola wykonywanych robót i inwestycji;

 

11) dokonywanie odbioru zadań i przekazywanie ich użytkownikowi;

 

12) rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z referatem finansowym;

 

13) przygotowywanie terenów pod budownictwo poprzez uzgadnianie projektów uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,

 

14) przygotowywanie w zakresie swego działania projektów aktów normatywnych, a także projektów planów, okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,

 

15) prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zarządzie gminy,

16) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz prowadzeniem robót ziemnych na terenie objętym ochroną konserwatorską;

 

17) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach gminnych;

 

18) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie nadzoru budowlanego, architektonicznego i konserwatorskiego planowanych i realizowanych inwestycji i remontów;

 

19) przygotowywanie w zakresie swego działania projektów aktów normatywnych, a także projektów planów, okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

 

 

2.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

a)      niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe, administracyjne, prawne, techniczne (preferowane techniczne, budowlane),

- lub średnie techniczne (preferowane budowlane), z co najmniej 3 letnim stażem pracowniczym w wykonywaniu podobnych czynności;

- dobra znajomość systemów operacyjnych (MS Windows, XP) oraz aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny)

- umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną,

- znajomość przepisów prawnych oraz zagadnień obowiązujących na stanowisku pracy

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

      b) dodatkowe:

 

- doświadczenie w zakresie pracy z klientem

- znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość topografii – orientacja w terenie,

- odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność a także samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

 

 

3.      Oczekujemy na pisemne zgłoszenie zawierające:

 

- list motywacyjny,

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kopię dyplomu,

- oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pok. nr 14),

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

 

Wymagane dokumenty można składać:

w  terminie do dnia  14 lipca 2008 roku

- osobiście

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu wielkopolskim pok. nr 6

 

lub przesłać na adres:

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o naborze Nr 3/08 – podinspektor do inwestycji i zagospodarowania przestrzennego”.

 

Prosimy również o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

 

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )oraz ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".

 

Uwaga : Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (www.janowiec.wlkp.bip.net.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ulicy Gnieźnieńskiej.

 

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna ( w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w dniu 18 lipca 2008 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim pok. nr 17.


Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Źródło informacji:Maciej Sobczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Szczepanek
Data wprowadzenia:2008-06-30 13:16:18
Opublikował:Michał Szczepanek
Data publikacji:2008-06-30 13:18:45
Ostatnia zmiana:2016-02-22 12:36:36
Ilość wyświetleń:1880
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij